0 views

With

File Size

23.32 Kb

Dimension

380 x 232

Description

گاهی خیال میکنم از من بریده ای
بهتر ز من برای دلت برگزیده ای...
از خود سوال میکنم آیا چه کرده ام
در فکر فرو می روم از من چه دیده ای...
فرصت نمی دهی که کمی درد دل کنم
گویا از این نمونه مکرر شنیده ...View More
reyhan(ناظرارشد)
بسیار زیبا و عالی
mahni
هییییییییییییییییییییییییییییی ییییی
امیر طاها
ایجانم حضرت ماهنی عزیز چ عاهی فرمودن ...!