محیــا( ناظر)
October 31, 2017
0 views

With

File Size

222.79 Kb

Dimension

768 x 768

Description

سحر با من در آمیزد که برخیز
نسیم گل به سر ریزد که برخیز
زر افشان دختر زیبای خورشید
سرودی خوش برانگیزد که برخیز
سه شنبه تون زیبا
وپراز خیروبرکت وشادی...View More
reyhan(ناظرارشد)
سلام‌روز بخیر
فاونا
سلام صب بخیر