12 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
12 خرداد, 1396
سایز فایل:
51.44 kb
کیفیت:
500×620
نظرات:
1
{total} بازدید:
1
شک منی، یقین منی ، نیستی مگر؟! انگاره های دین منی، نیستی مگر؟! هم قبله ی نماز منی هم نیاز من... چون مهر بر جبین منی ، نیستی مگر؟! پیوسته با کمان دو ابرو میان شهر عمری است در کمین منی، نیستی مگر؟ با آن شکوه شرقی و با این غم نجیب... بانوی سرزمین منی، نیستی مگر؟! من مستحق نیش توام، دیگری چرا؟! محصول آستین منی، نیستی مگر؟!