Let it Snow
13 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
13 خرداد, 1396
سایز فایل:
34.55 kb
کیفیت:
500×625
نظرات:
2
{total} بازدید:
1
خــــــــــدایـــــــا ایــن ســَــرنــوشــتــی کـه بـرایـــم تــَـجـویـــز کـــــردی عـــــوارضــــــش زیــــــاد اَســــــت ســیـــنــــه ام مـیــســــــوزد چـشــمـــــــانــَـــم خـیــــــس مـیــشـــــــود گــَــلـــــویــــَـــم مـیـــــگـیــــــرد نــَــفـــســـــــم تـــَــنــــگ مـیـــشـــــــود . راســـــتــــی خـــــــــــدا مــدتـــــهــاســت سـَـــرم درد مـیـکــُـــــنـد دُکـــتــــرهــا مـیگـویـــنــــد : تــــوده ای از حـــرفـهـــای نـَگـُـفـتــه در سـَـــر دارے . . . !