رضا
October 31, 2017 in رضا's Timeline Photos
0 views

With

File Size

90.62 Kb

Dimension

750 x 911

Description

تو را می جویم فراتر از انتظار
فراتر از خودِ خویشتنم
و آنچنان دوستت دارم
که نمی دانم
کدامیک از ما غایب است ...