Let it Snow
15 march, 1396 by
in_this_photo:
added:
15 march, 1396
file_size:
98.59 kb
resolution:
902×875
comments:
9
views:
3
غزل این قلمم باز توهم د ارد ... نکند شعر غزلخوان توهم دارد ... شادو خندان ب تمسخر گرفتی تومرا ... دل بتنگ آمددیدم ک حرفت توهم دارد ... مختصر کردمو از چشم جهانی گفتم ... تو ب طعنه گفتی ک شعرم توهم دارد ... من یک عمری شعر ب دامان غزل ریخته ام ... تو ب یکباره ب گفتی ک از آغاز توهم دارد ... قصد کردم ک نگارم ،زنگارم غزلی ... تو بگفتی ک حرفات همه بازتوهم دارد ... خودزنی میکنم آخر زدست خودخودخواهم... دل من نیست هوس باز ک توهم دارد ... ملودی آمدو سنتور دلم گوشه نشست ... طعنه زد ک این ساز توهم توهم دارد ... استخوان را قلمی ساختم وشعر رسید ... گفت اسکلت در بدنم باز توهم دارد ... شعرمن شعر جان است و برجان می رود ... دختری آمدب شعرم ک اوهم توهم دارد ... من برای دلبری از گلرخان شعری نگفتم ... ناگهان دیدم ک گلی زیبا هم توهم دارد ...!
reyhane(ناظر)
کلا همه توهم زدن امیر؟
reyhane(ناظر)
عالی ۲۰
امیر طاها
خخخخخخخخخخ ...عاره دا ...!
reyhane(ناظر)
خو منم توهم زدم بدجورخخخ
مهدیسا
خخخخ همش توهم بود!!!سپاس از حسن انتخابتون
مهدیسا
این الان کیه زبون درازی میکنه به ما!؟
امیر طاها
این کودک درون منه دا ...خخخخخخخخخ ...برا کودک درون دختر ایرووونی زبون درازی میکنه دا ...!!!