0 views

With

File Size

124.05 Kb

Dimension

760 x 800

Description

✨آدم باید شب را
✨بدون افسـوس امروز
✨بدون آهِ گذشته ،تمام ڪند
✨و به فردا فڪر ڪند
✨ڪہ روزِ دیگری در راه است
✨فانوس دلت را روشن بگذار
✨تا فردایت را ببینے
💫 شبتون بخیر 💚
🌙😘...View More
aaraam
شب شما هم بخیر