22 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
22 خرداد, 1396
سایز فایل:
213.4 kb
کیفیت:
1024×1031
{total} بازدید:
1
می داتم حتی قا بل یک نگاهت نیستم نمیدام عزیزچرا فکرکردم که من کیستم من خارم تو گلی بدان ای ا شنای مهربان من خاک زمینم عزیزم تو ستا ره اسمان میدا نم سر تا پا دردم تویی دوا ی درما ن گر مشکلی هست با نگا هت تو کنی اسان خواهی کنارت باشم گل همیشه بهارت باشم نخواهی چون پرنده پرکشم یا غمخوارت باشم باشه نگار نا زنین نمی شوم من خار سر راهت عزیزخواستم من چون کوه باشم همیشه پناهت