رضا
November 1, 2017 in رضا's Timeline Photos
0 views

With

File Size

65.96 Kb

Dimension

639 x 960

Description

زندگی خلاصه ایست از
ناخواسته به دنیا آمدن،
ناگهان بزرگ شدن،
مخفیانه گریستن،
دیوانه وار عشق ورزیدن،
و عاقبت در حسرتِ آنچه دل میخواهد
و منطق نمی پذیرد
مُردن......View More