رضا
November 1, 2017 in رضا's Timeline Photos
0 views

With

File Size

9.88 Kb

Dimension

236 x 236

Description

از دلتنگیت کجا فرار کنم؟
معمار هیجان
کجا بروم که صدای آمدنت را بشنوم ؟
کجا بایستم که راه رفتنت را ببینم ؟
کجا بخوابم که صدای نفس‌هات بیاید؟
کجا بچرخم که در آغوش تو پیدا شوم؟
کجا چشم باز کنم که در منظر...View More
مهدیسا
کجایی خب...چه کاریه اذیت میکنی پسر مردمو