15 تیر, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
15 تیر, 1396
سایز فایل:
57.92 kb
کیفیت:
480×720
نظرات:
1
{total} بازدید:
1
دعاااااا میکنم هر گااااه دلت لرزید از شوق عشق باااااشد نه درد یک عمر پر خاااااطره دعااااا میکنم هر گااااه سرت را روی باااالش میگذااااری فکر فرداااای بی او بودن بی خواااابت نکند ارزو میکنم هیچ کدام از ارزوهااایت سدی از ناامیدی جلوی راهشاااان نبااااشد من برای خودم برای تو و برای انانکه دوستشان داریم و ترکشاااان ممکن نیست انانکه دوستماااان ندارند اما گاااهی دلتنگ بودنشان میشویم عااافیت ارزو کنیم ...
مهدیسا
سپـــــــــــــاس همچنین برا خودتون