Let it Snow
17 تیر, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
17 تیر, 1396
سایز فایل:
46.84 kb
کیفیت:
500×500
نظرات:
3
{total} بازدید:
4
یکـ شبـ هاییـ همـ هستـ که #دستمـ_به_قلمـ_نمی_رود ! #اسمـ اینـ شبـ ها را گذاشته ام شبی که #واژه سرگردانـ استـ ... بایـد #تـو باشیـ ... بنشینیـ رو به رویمـ ... #خیـره_شوی_به_منـ ... تا بنویسمـ #طـرز_نگاه_کردنتـ_را تا اینـ واژه های #سـرگردانـ کمی آرام بگیرنـد ... میشود #کمی همـ #لبخنـد بزنی؟ #گنـاه دارنـد #کلمـاتـ_بیچـاره ... بسـ که از #نبودنتـ نوشتمشـانـ #رنگـ باخته انـد .. #میخواهمـ_با_قلمـ_و_کاغذ_مستـ_کنمـ ! میشود #چشمانتـ انتشاراتـ نوشته هایمـ باشد و در صفحه اول بنویسمـ #تقدیمـ به عطـر تنتـ ... میشود؟ #میخواهمـ_از_آمـدنـ_بنویسمـ #از_مانـدن #از_بـودن #میشود_بیاییـ_و_بمانیـ_و_نـروی ؟ یکـ شبـ هاییـ همـ هستـ که #دستمـ_به_قلمـ_نمی_رود ! #اسمـ اینـ شبـ ها را گذاشته ام شبی که #واژه سرگردانـ استـ ... بایـد #تـو باشیـ ... بنشینیـ رو به رویمـ ... #خیـره_شوی_به_منـ ... تا بنویسمـ #طـرز_نگاه_کردنتـ_را تا اینـ واژه های #سـرگردانـ کمی آرام بگیرنـد ... میشود #کمی همـ #لبخنـد بزنی؟ #گنـاه دارنـد #کلمـاتـ_بیچـاره ... بسـ که از #نبودنتـ نوشتمشـانـ #رنگـ باخته انـد .. #میخواهمـ_با_قلمـ_و_کاغذ_مستـ_کنمـ ! میشود #چشمانتـ انتشاراتـ نوشته هایمـ باشد و در صفحه اول بنویسمـ #تقدیمـ به عطـر تنتـ ... میشود؟ #میخواهمـ_از_آمـدنـ_بنویسمـ #از_مانـدن #از_بـودن #میشود_بیاییـ_و_بمانیـ_و_نـروی ؟