21 تیر, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
21 تیر, 1396
سایز فایل:
107.57 kb
کیفیت:
344×450
نظرات:
5
{total} بازدید:
1
بر نیامد از تمنای لبت کامم هنوز بر امید جام لعلت دردی آشمامم هنوز روز اول رفت دینم در سر زلفین تو تا چه خواهد شد در این سودا سر انجامم هنوز ساقیا یک جرعه ای زان آب آتشگون که من در میان پختگان عشق او خامم هنوز از خطا گفتم شبی زلف تو را مشک ختن می زند هر لحظه تیغی مو بر اندامم هنوز پر تو روی تو تا در خلوتم دید آفتاب می رود چون سایه هر دم بر در و بامم هنوز نام من رفته ست روزی بر لب جانان به سهو اهل دل را بوی جان می آید ازنامم هنوز در ازل داد ست ما را ساقی لعل لبت جرعه جامی که من مدهوش آن جامم هنوز ای که گفتی جان بده تا باشدت آرام جان جان به غم هایش سپردم نیست آرامم هنوز