0 views

With

File Size

29.15 Kb

Dimension

500 x 461

Description

از آن روزی که ما را آفــریدی
بغیر از معصیت چیزی ندیدی
خداوندا؛ بحق هشت و چارت
ز ما بگذر، شتر دیدی ندیدی!
علی
@v@
از آن روزي که دل ديوانه توست به صد جان من شدم در شيون دل منادي مي کنند در شهر امروز که خون عاشقان در گردن دل