14 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
14 آبان, 1396
سایز فایل:
29.52 kb
کیفیت:
540×917
نظرات:
1
بازدید ها:
1
حاکمی از آن ماشد، حکم را، دل میکنیم
عقل، حکمش را نداند، حکم، با دل میکنیم
حکم، دل، یعنی دراین بازی، حکومت با دل است
هر چه غیر از دل، اگر چه آس!، باطل میکنیم
زندگی بُردیست، گر یارم، ورق، دل، رو کند
یار، گر دل دار(دلدار)، نبود، دست، زایل میکنیم
خال ِ دل، دارم(دلدارم)، نگر، دراین قمار زندگی
با وجودش، سینه چاکی در مسایل میکنیم
پختگی خواهد که "خشت" خام را، آجر کند
خشت و آجر هم، به رسم حاکمی، گِل میکنیم
گر به رندی رقیبان، جِر زنی، در حکم شد
"پیک" را مصلوب "خاج" و، خاج، چون دل میکنیم
گر چه باشد رسم مهرویان دلبَر، دل بُری
دل بُری نا ممکن و، ما بُرد، حاصل میکنیم