فاونا
November 6, 2017 in فاونا's Timeline Photos
2 views

With

File Size

158.48 Kb

Dimension

1108 x 1280

Description

زندگی
وزنِ نگاهیست،
که در خاطره ها می ماند.
سهراب_سپهری
محیــا( ناظر)
عالی
فاونا
ممنون
hossein
زیباست