نوامبر 9, 2017 از
در این تصویر:
اضافه شد:
نوامبر 9, 2017
سایز فایل:
150.51 kb
کیفیت:
736×736
نظرات:
1
بازدید ها:
1
ﻣﯽﺳرﺍﯾﻢﺗـﻮ ﻭﭼﺸﻤﺎﻥﺗـﻮ ﺭﺍ...
ﻧﻪﺳﭙﯿﺪﯼﻧﻪ ﻏﺰﻝ...
ﺗﻮﺋﯽﺁﻥﺷﻌﺮﺩﻝﺍﻧﮕﯿﺰﻭﺑﻠﻨﺪ...
ﮐﻪﭘﺮﺍﺯﻣﺜﻨﻮﯼﺑﺎﺭﺍﻧﯽ...
ﻣﻨﻢﺁﻥﺷﺎﻋﺮبیدﻝ...
ﮐﻪﻓﻘﻂ...
ﺑﺮﻕﭼﺸﻤﺎﻥﺗﻮﺭﺍﻣﯿﺒﯿﻨﺪ...
ﺳﺒﮏﻣﻦﻋﺎﺷﻘﯽﻭ...
ﻗﺎﻓﯿﻪﺍﻡﺩﻟﺘﻨﮕﯽﺳﺖ...
ﻣﻨﻢﺁﻥﻣﺴﺖﻭﭘﺮﯾﺸﺎﻥﻧﮕﺎﻫﺖ...
ﮐﻪﺩﻟــﻢ...
ﺗـﻮﻭﺍﺣﺴﺎﺱﺗـﻮﺭﺍﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ..
9 Liked
,  و 7 بقیه خوششان آماده از این
جاوید
عالی
reyhane(ناظر)
ممنونم