20 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
20 آبان, 1396
سایز فایل:
59.34 kb
کیفیت:
500×493
بازدید ها:
1
ألَّـلَّـهّْـ﷽ـم صُّــ﷽ـل
🍃 🌼 🍃 عَّـلَّـ﷽ـی مُّـحّْـمُّـ﷽ـد
🍃 🌼 🍃 وألَّـ﷽ـ مُّـحّْـمُّـ﷽ـ
🍃 🌼 🍃 وعَّجٍّـ﷽ــل َّ فّْرجٍّـهّْـ﷽ـم
3 Liked
,  و 1 نفر دیگر خوششان آماده از این