0 views

With

File Size

93.12 Kb

Dimension

550 x 657

Description

بـے وقفہ ... برگرد !
من در میان
خواب هزاران نیلوفـــــر
بہ دنبالت مے گردم
نمے دانم
چند باران را
بے تو بودم
mahsa
لایک
شبنم
عالی
امیر طاها
بسییار زیبا ...!