20 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
20 آبان, 1396
سایز فایل:
100.8 kb
کیفیت:
941×960
بازدید ها:
1
ﻣﮕﺮ ﻧﻤﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺁﺩﻣﻲ ﻳﮏ ﺑﺎﺭ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻲﺷﻮﺩ؟
ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﻫﺮ ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﻲﮐﻨﻲ ﺩﻝ ﻣﻲﺑﺎﺯﻡ ﺑﺎﺯ؟
6 Liked
,  و 4 بقیه خوششان آماده از این