نوامبر 13, 2017 از
در این تصویر:
اضافه شد:
نوامبر 13, 2017
سایز فایل:
59.16 kb
کیفیت:
732×1280
بازدید ها:
1
ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ ﮔﺮ ﺑﺸﮑﻨﺪ ...
ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﭼﺸﻢ ﮔﺮﯾﺎﻥ ﻫﻢ ﺩﻣﯽ
ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻪ ﺧﻨﺪﺍﻥ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﺍﯼ ﺧﺪﺍ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﯿﻨﻢ
ﺑﺸﮑﻨﺪ ﻗﻠﺐ ﮐﺴﯽ ...
ﺩﻟﺸﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎﻃﻨﺶ ﺍﺯ
ﺭﯾﺸﻪ ﻭﯾﺮﺍﻥ ﻣﯿﺸﻮﺩ ...
5 Liked
,  و 3 بقیه خوششان آماده از این