22 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
22 آبان, 1396
سایز فایل:
35.46 kb
کیفیت:
500×625
بازدید ها:
1
بگذار ردیف کنم...
خواستنت را...
قافیه ی،صبحگاهی دستانت...
عجیب به صبحهایم می آید...