31 فروردین, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
31 فروردین, 1396
سایز فایل:
37.53 kb
کیفیت:
500×444
{total} بازدید:
1
:) با ارزش باش... با ارزش زندگے کن...🌸 🍃 براے خودت خط هایے داشتہ باش! روے بعضے چیزها... زیر بعضے چیزها... و دور بعضے چیزها... خط قرمزهایے... خط سبزهایے... و خطوطے زرد... دور بعضے آدمہا را خط بکش، قـــــرمز...🌸 🍃 آنہا کہ همیشہ سہمے از حس خوبت را بہ تاراج مےبرند. حسودها را... خودبین ها را... و مہمتر از همہ آنہا کہ همیشہ بہ تو دروغ گفتند! زیر بعضےها را خط زرد بکش.🌸 🍃 آدمہایے کہ تکلیفت را با آنہا نمےدانے ! مثل فصلہا رنگ عوض مےکنند و اعتبارے نیست نہ بہ تحسین و نہ بہ تکذیبشان... روے بعضے چیزها و آدمہا را با عطر برگہاے نارنج خطے بکش، سبز سبز، تا یادت بمانند و یادگار همیشگے ذهنت باشند.🌸 🍃 آدمہایے کہ شاید همہء فرقشان و خاص بودنشان در نگاه و کلامشان باشد. آدمہایے کہ سادهء ساده فقط دوستشان دارے ! این آدمہا را باید قاب گرفت و از مژه ها آویخت تا جلوے چشم باشند، تا وجب بہ وجبِ نگاهت را شکرگزار بودنشان کنے، تا بمانند...🌸 🍃 این متن تقدیم بہ تمام آدم هاے سبز، آنہا کہ بےتوجہ بہ پاییز، بہارانہ هاے بےدریغ بودنشان، بہانہ هاے دلپذیر ورق خوردن فصل هاے زندگے است. " زندگیتان پُر از آدمہایے با خط سبز "🌸 🍃