حجاب
November 17, 2017
0 views

With

File Size

43.82 Kb

Dimension

500 x 498

Description

بــا مــטּ بــزرگـــ شــدے …(!)
بــا تمـــام لــحظــ ه هــاے زنــدگیـــم همــراه بودے ₪ ₪ ₪
همـــراه مــטּ زیـــر بـــاراטּ مـــاندے و خیــس شدے(!)
بــا مــטּ قــد ڪشیدے (!)
بــا مــטּ زیــر آفتابـــ ...View More
علی
mahsa
عالی