26 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
26 آبان, 1396
سایز فایل:
53.07 kb
کیفیت:
500×888
نظرات:
3
بازدید ها:
3
بــا مــטּ بــزرگـــ شــدے …(!)
بــا تمـــام لــحظــ ه هــاے زنــدگیـــم همــراه بودے ₪ ₪ ₪
همـــراه مــטּ زیـــر بـــاراטּ مـــاندے و خیــس شدے(!)
بــا مــטּ قــد ڪشیدے (!)
بــا مــטּ زیــر آفتابـــ گرمتـــ شـــد (!)
رنــگ مشـڪے اتـــ زیــر نـور آفتابـــ رنگ بــاختـــ تـا رنـگ از زنــدگے ام نبــازد✘
بــ ه ایــטּ بـــا هم بودטּ ها افتــخار میکنـــم
پ ن :
چادر من…
هوا هر هوایی که میخواهدباشد…
ابری و آفتابی…باران های اسیدی تهران،
یا آفتاب تند و تیز قم!
تنهاتورادودستی بغل میگیرم تا به باد نروی…
شرمنده که از سر مادر… زینب… رقیه… سکینه… کشیدند تو را و شدی سایه ی سر” من”..
9 Liked
,  و 7 بقیه خوششان آماده از این
reyhan(ناظرارشد)
احسنت
mahsa
لایک