1 view

With

File Size

12.82 Kb

Dimension

275 x 183

Description

وقتی پشت سر پدرت از پله ها پایین می روی و می‌بینی چقدر آهسته می رود تازه می‌فهمی چقدر پیر شده
وقتی مادر بعد از غذا پنهانی مشتی دارو را می‌خورد تازه می‌فهمی چقدر درد دارد اما چیزی نمی گوید..
در ۱۰ سالگ...View More