0 views

With

File Size

125.44 Kb

Dimension

1221 x 1280

Description

همین چند روز پیش فکــر میکردم
میتوانم عاشق کسی شبیه تو شوم
از همیــن چنـد روز پیش
هیچکس شبیه تو نیست