نوامبر 17, 2017 از
در این تصویر:
اضافه شد:
نوامبر 17, 2017
سایز فایل:
35.24 kb
کیفیت:
405×387
بازدید ها:
1
وقتے دو قلب براے یکدیگر بتپد
هیچ فاصلہ اے دور نیست
هیچ زمانے زیاد نیست
و هیچ عشقِ دیگرے
نمے تواند آن دو را از هم دور کند
محکمترین برهان عشق ، اعتماد است
5 Liked
,  و 3 بقیه خوششان آماده از این