27 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
27 آبان, 1396
سایز فایل:
60.68 kb
کیفیت:
550×550
بازدید ها:
1
Nature" is what we see—
The Hill—the Afternoon—
Squirrel—Eclipse— the Bumble bee—
Nay—Nature is Heaven—
Nature is what we hear—
The Bobolink—the Sea—
Thunder—the Cricket—
Nay—Nature is Harmony—
Nature is what we know—
Yet have no art to say—
So impotent Our Wisdom is
To her Simplicity.
"Nature" Is What We See
Emily Dickinson
طبیعت چیزی هست که ما می بینیم .
1 Liked
 خوششان آماده از این