یك تكه سلام💕
دو فنجان مكث ویك لحظه سكوت💕
به احترام نام قشنگ دوست 💕
انان كه زما دور ولی در دل و جانند💕
بسیار گرامی تر از انند كه بدانند💕
گفتیم كه شاید ندانند...بدانند💕
این زندگی گذراست…💕
نه غمش پایدارست💕
و نه خوشی اش.💕
به کوله بارت نگاه کن،
که چگونه پرش کرده ای.💕
آرزویی بکن …💕
گوش های خدا منتظر آرزوست و دستهایش پر از معجزه …💕
آرزویی بکن …💕
شاید کوچکترین معجزه اش بزرگترین آرزوی تو باشد !💕
لحظه هایتان سرشار از نگاه پر مهر خدا💕
سلااااااااااااااام💕
صبح زیباتون به خیر💕
امروزتون بی نظیر💕
آیینه ی دلتان صاف....💕
Dimension: 300 x 240
سایز فایل: 36.12 Kb
سعید احمدی
سلام وعرض ارادت صبح شما هم به خیر وبه مهر
1
1
دی 11, 2018
ایت ا... هخامنش
عالییییییییی
دی 13, 2018