30 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
30 آبان, 1396
سایز فایل:
43.19 kb
کیفیت:
500×567
بازدید ها:
1
عــــــــــشـــــق...
همیشـــــہ ازاولش "عشـــــق"
اســـــت...
ولے یڪ روز چشـــــم ڪہ باز
میڪنے...
میبــینے "عشق" دیگـر "عشق"
نیســـــت...
میبــینے نـــــہ میتوانے "بروے"...
نـــــہ... "بمـــــانے...
آنجاست ڪہ دیگر "عشـــــق"
‌"درد" اســـــت...
وتـــــو غمگینے از "دردے" ڪ
اینـــــقدر
وفـــــادار
اســـــت
6 Liked
,  و 4 بقیه خوششان آماده از این