21 ساعت پیش از
در این تصویر:
اضافه شد:
نوامبر 21, 2017
سایز فایل:
43.19 kb
کیفیت:
500×567
بازدید ها:
1
عــــــــــشـــــق...
همیشـــــہ ازاولش "عشـــــق"
اســـــت...
ولے یڪ روز چشـــــم ڪہ باز
میڪنے...
میبــینے "عشق" دیگـر "عشق"
نیســـــت...
میبــینے نـــــہ میتوانے "بروے"...
نـــــہ... "بمـــــانے...
آنجاست ڪہ دیگر "عشـــــق"
‌"درد" اســـــت...
وتـــــو غمگینے از "دردے" ڪ
اینـــــقدر
وفـــــادار
اســـــت
1 Liked
 خوششان آماده از این