hoseinam(راهنمایی سایت)
2 views
بگو کجای قلب من
قرار گرفتی که
اینگونه توازن ضربانش
را بر هم زدی ...؟!
Dimension: 1164 x 1280
سایز فایل: 88.69 Kb