12 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
12 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
1.14 Mb
کیفیت:
1080×665
نظرات:
3
{total} بازدید:
1
دل به دلبـــر دادم و دلـدار، دل را دل ندیــــد .. دلْ به دلبر دل سپرد، دلدار پا از دل کشید !! دلْ به دنبال دلش، دل دل کنان، دلْخون دلْ دلْ ز دلبر خواستم، دلبر دلْ از این دلْ برید دلْ شکست و تیره روزی شد نصیب دلْ، دِلا دلْ در آتش سوخت، دلبر، بی مهابا شد، پرید حالْ، دِلْ ماند و غم دِلْدار و اینْ دِلْداده، آهْ .. داده دِلْ، این دِلْ، دِلِ دلْدار، مُفتْ این دِلْ خرید دل شکست، دلبر بریدْ و دِلْ ز دلبر سوخت، دلْ دِلْ بماند و یاد دِلدار و دلِ بی دلْ، دست کشید