Let it Snow
17 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
17 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
170.59 kb
کیفیت:
1123×1095
نظرات:
2
{total} بازدید:
1
چرخه ای معیوب : ﺑه ﯾﺎد ﺑسپار : اﯾن ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن چیزها در زندگی اﺳت ﮐه اگر ﺑﺎ عقیده ثابتی شروع به جستجو کنی ، به حتم پیدایش می کنی . و بعد چرخه معیوب ادامه می یابد ... وقتی پیدایش کردی فکر می کنی : " البته که وجود دارد زیرا من پیدایش کرده ام " آنگاه این باورت را حتا قوی تر هم می کند ، سپس آن را بیشتر پیدا می کنی و.... چرخه معیوب هرچه بیشتر باور کنی ، بیشتر پیدایش می کنی ؛ هرچه بیشتر پیدا کنی ، بیشتر باورش می کنی و واقعیت را به درون رویا می ریزی و زندگی های بسیاری را هدر می دهی . این ﭘﯾﺎم ﺑودا اﺳت. ﻧﮕﺎه ﮐن ، ﭼﺷﻣﺎﻧت را ﺗﻣﯾز ﮐن و ﻧﮕﺎه کن – ﺑﯽ هیچ عقیده ای جستجو کن . بی هیچ باور قبلی . بی هیچ تمایل درونی . به چیز به خصوصی نگاه نکن، فقط نگاه کن ، ﻧﮕﺎه خالص به چیزها، به ذات چیزها، چشمها باید خالص باشند وگرنه می توانند منعکس کنند. فقط کمی دوست داشتن، کمی دوست نداشتن ، کمی انتخاب باعث می شود واقعیت را بیافرینی . اشو