متولد آبان 17 · زن
♫♥Ѧi$o∂Ѧ♥♫
♫♥Ѧi$o∂Ѧ♥♫
پروفایل خصوصی هست.