متولد 30 شهریور, 1345 · مرد
اشکان
اشکان
پروفایل خصوصی هست.