متولد 21 خرداد, 1367 · زن
رویا(ناظر)
رویا(ناظر)
پروفایل خصوصی هست.