علی

متولد آگوست 18, 1921 مرد
علی
پروفایل خصوصی هست.