متولد 7 مهر, 1349 · مرد
علی
علی
پروفایل خصوصی هست.