علی

مرد. متولد آذر 29, 1970.
علی
پروفایل خصوصی هست.