28 اسفند, 1396 از
«من با تو باشم کاش» تصویرش قشنگ است ایــن فکرهـای خـــام ! تاثیـرش قشنگ است ای کاش! من خــواب خودم می دیدم امــــا با چشم های تو! که تعبیرش قشنگ است