13 آبان, 1396 از
ویژگی بارز انسان عبارتست از :
1. ویژگی بارز انسان عبارتست از :
علی
شعور فقط