13 آبان, 1396 از
ویژگی بارز انسان عبارتست از :
1. ویژگی بارز انسان عبارتست از :
4 Liked
,  و 2 بقیه خوششان آماده از این
علی
شعور فقط
MARYAM
معلومه د
محیــا (ناظـر)
فهم و شعور