13 آبان, 1396 از
اگر در بینش ها اختلاف باشد در … اختلاف پیش می آید .
1. اگر در بینش ها اختلاف باشد در … اختلاف پیش می آید .
6 Liked
,  و 4 بقیه خوششان آماده از این
رضا
هدف ها