13 آبان, 1396 از
اگر در بینش ها اختلاف باشد در … اختلاف پیش می آید .
1. اگر در بینش ها اختلاف باشد در … اختلاف پیش می آید .
7 Liked
,  و 5 بقیه خوششان آماده از این
رضا
هدف ها
مجتبی رستمی
صمن اینکه گزینه الف درست هست