12 آبان, 1396 از
برای کدامیک از روزهای مربوط به مغز عنوان ثبت جهانی نداریم؟
1. برای کدامیک از روزهای مربوط به مغز عنوان ثبت جهانی نداریم؟