مریم
بهمن 4, 2017
40 views 8 plays
1
لحظه ی زیبا برای انسان لحظه ای است که انسان …
🌼 raha 🌼
اصل افرینش در رسیدن به کماله اگر کلی در نظر بگیریم کمال که همون رستگاریه .
تیر 13, 2019
✬نازگــل✬
همه این موارد لحظه زیبا است بیشترش مورد کمال
تیر 16, 2019