آرین شایگان
از on شهریور 10, 2018
2 views
ز کدام رَه رسیدی؟ زِ کدام در گذشتی؟
که ندیده دیده ناگه به درونِ دل فتادى؟