20 خرداد, 1397 از
من آنِ توام
مرا به من باز مده . . .
مولوی