آرین شایگان
از on شهریور 10, 2018
6 views
یا چشم بپوش
از من و از خویش برانم
یا تنگ در آغوش بگیرم که بمیرم
فاضل نظری