آرین شایگان
از on شهریور 10, 2018
3 views
از چشم و دل مپرس که
در اولین نگاه شد
چشم من، خراب دل
و دل، خراب چشم
صائب تبریزی