28 خرداد, 1397 از
می‌خواهم آنقدر
از دوست داشتن بنویسم
تا تمام مردم زمین
به دنبال تو
تاریخ را
تا پایان دنیا ورق بزنند